داروهای گوارشی

فاموتیدین

-
آمپول 20 میلی گرم در 2 میلی لیتر
هر جعبه حاوی 10 عدد آمپول فاموتیدین (20 میلی گرم در 2 میلی لیتر) می باشد.

سایمتیدین

-
آمپول 200 میلی گرم در 2 میلی لیتر
هر جعبه حاوی 10 عدد آمپول 2 میلی لیتری سایمتیدین (به صورت هیدروکلراید)200 میلی گرم در 2 میلی لیتر می باشد.

هیوسین - ان - بوتیل - بروماید

هیوسیدیک ®
آمپول 20 میلی گرم در 1 میلی لیتر
آمپول 20 میلی گرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی های 10 و 100 عددی

رانیتیدین

-
آمپول 50 میلی گرم در 2 میلی لیتر
آمپول50 میلی گرم در 2 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی

متوکلوپرامید

پلادیک ®
آمپول 10 میلی گرم در 2 میلی لیتر
آمپول 10 میلی گرم در 2 میلی لیتر : بسته بندی های 10 و 100 عددی

گرانیسترون

گرانیک ®
• آمپول 1 میلی گرم در 1 میلی لیتر • آمپول 3 میلی گرم در 3 میلی لیتر
• آمپول 1 میلی گرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 5 عددی • آمپول 3 میلی گرم در 3 میلی لیتر : بسته بندی 5 عددی

دی سیکلومین

ایپیکلومین®
آمپول 20 میلی گرم در 2 میلی لیتر(فقط به صورت تزریق عضلانی استفاده گردد)
آمپول 20 میلی گرم در 2 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی
button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517