گواهینامه های کیفی

Simin Grade Certificate

Operation License of Laboratory

IQNET ISO 9001:2008

IQNET OHSAS 18001:2007

IQNET ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

ISO 14001:2004

ISO 9001:2008

button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517