دریافت تقدیرنامه سه ستاره جایزه ملی تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی

تاریخ: 
1399/12/05
Image: 

دریافت تقدیرنامه سه ستاره جایزه ملی تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی

button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517