داروهای کورتیکوستروئید

هیدروکورتیزون سدیم فسفات

ایپوکورت ®
آمپول 100 میلی گرم در 2 میلی لیتر
آمپول 100 میلی گرم در 2 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی

متیل پردنیزولون استات

-
آمپول سوسپانسیون 40 میلی گرم در 1 میلی لیتر
آمپول 40 میلی گرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی تک عددی

دگزامتازون فسفات

دگزادیک ®
آمپول 8 میلی گرم در 2 میلی لیتر
آمپول 8 میلی گرم در2 میلی لیتر : بسته بندی های 10 و 100 عددی

بتامتازون ال.آ

بتازون ال.آ ®
آمپول سوسپانسیون (بتامتازون استات 3 میلی گرم + بتامتازون دی سدیم فسفات 3میلی گرم) در 1 میلی لیتر
بسته بندی 10 عددی

بتامتازون دی سدیم فسفات

بتازون ®
آمپول4 میلی گرم در 1 میلی لیتر
آمپول4 میلی گرم در 1 میلی لیتر: بسته بندی 10 عددی
button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517