داروهای مکمل غذایی و ویتامین ها

دکسپانتنول

ایپانتن ®
کرم موضعی 5 %(هر 100 گرم حاوی 5 گرم دکسپانتنول)
بسته بندی تک عددی – 30 گرمی
button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517