داروهای هورمونی

تستوسترون انانتات

آندرون®
• آمپول 100 میلی گرم در 1 میلی لیتر • آمپول 250 میلی گرم در 1 میلی لیتر
• آمپول 100 میلی گرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی • آمپول 250 میلی گرم در 1 میلی لیتر: بسته بندی 10 عددی

پامیدرونات دی سدیم

پامیدات®
آمپول 90 میلی گرم در 10 میلی لیتر (تنها به صورت انفوزیون آهسته وریدی استفاده گردد).
آمپول 90 میلی گرم در 10 میلی لیتر : بسته بندی تک عددی

ناندرولون فن پروپیونات

ناندروفن ®
آمپول 25 میلی گرم در 1 میلی لیتر(فقط به صورت تزریق عمیق عضلانی استفاده گردد)
آمپول 25 میلی گرم در 1 میلی لیتر: بسته بندی 10 عددی

کلسی تونین

ایپاکلسین ®
آمپول 50 واحد در 1 میلی لیتر
آمپول 50 واحد در 1 میلی لیتر : بسته بندی 5 عددی

اکسی توسین

اکسی تیپ ®
• آمپول 5 واحد در 1 میلی لیتر • آمپول 10 واحد در 1 میلی لیتر
• آمپول5 واحد در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی • آمپول 10 واحد در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 و 100 عددی

اکتراوتاید

اکتوستاتین®
آمپول 50 میکرو گرم در 1 میلی لیتر
آمپول 50 میکرو گرم در 1 میلی لیتر: بسته بندی 5 عددی

ناندرولون دکانوات

ناندرودک ®
آمپول 25 میلی گرم در 1 میلی لیتر ( فقط به صورت تزریق عمیق عضلانی استفاده گردد).
آمپول 25 میلی گرم در 1 میلی لیتر: بسته بندی 10 عددی

مدروکسی پروژسترون

پروودیک®
آمپول سوسپانسیون 150 میلی گرم در 1 میلی لیتر
آمپول 150 میلی گرم در 1 میلی لیتر: بسته بندی تک عددی
button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517